การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA Online)


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

การเปิดเผยข้อมูล

.:: การบริหารงาน

 O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 O14 : มาตรฐานการให้บริการ
 O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
 O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 O17 : E-Service

การป้องกันการทุจริต

^