บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายปิยะ แก้วหลวง

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกวีภัทร ชื่นใจ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์

  ครูผู้ช่วย

^