บุคลากร

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างครู

 • thumbnail

  นายพิจักษณ์ สุทธิเภท

  พนักงานราชการ (ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์)

 • thumbnail

  นายพรมมา ประทังวา

  พนักงานราชการ(ค.บ.ดนตรีศึกษา)

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ

  พนักงานราชการ (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 • thumbnail

  นางกานต์พิชญา สินเธาว์

  พนักงานราชการ (ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ จันทร์พรม

  ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

^