บุคลากร

พนักงานบริการ/ลูกจ้าง

 • thumbnail

  นายจันทร์ดี ปักกาโล

  ช่างปูนชั้น 4

 • thumbnail

  นายดุสิต สีหาบุญทัน

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ อัปมระกา

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายสวาท สีหาโบราณ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายไพศาล อัปมะโท

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายบุญถิ่น ป้อมยาหยับ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสุภาพร แพงสาย

  ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสุธาดา สีหาบุญทอง

  ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางสาวปภาวรินทร์ ภูชะดา

  ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน

^