บุคลากร

นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นางสาวศยามล สีสุแล

  สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • thumbnail

  นางสาวจริญา โคตะโน

  สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • thumbnail

  นางสาวพรนภา แสนเมือง

  สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • thumbnail

  นางสาวกชกร วิชุมา

  สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา เทียงภักดิ์

  สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • thumbnail

  นางสาวอารีรัตน์ สุขดาษ

  สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • thumbnail

  นางสาวศิรประภา เหลาพรม

  สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

^