บุคลากร

รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางพิศมัย ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 • thumbnail

  นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายศิริพงษ์ ศาลาผาย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

^