บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิมลรัตน์ ปัตตาเนย์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวปิยะฉัตร ปินะเล

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทองปอน แน่นชารี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิชาภา ธนะสีลังกูร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรรวินท์ ผลชื่น

  ครู

^