บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางมลิวรรณ พวงจำปี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางธราภรณ์ กันหา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอุทัยทิพ ครองสนั่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง

  ครู

 • thumbnail

  นายวรภัทร สกุลไทย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายยุทธพล มหามาตร

  ครูผู้ช่วย

^