บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางฐานิดา สอนหนูน้อย

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษมี พลเสนา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชยา ศรีรงค์ไชย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูณย์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ เทเวลา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา

  ครู

 • thumbnail

  นางนิศารัตน์ ชื่นใจ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมาน ลาภูธร

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

^