รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวชูศรี ปะสังคะเต

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^