รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายตนุภัทร รังมาตย์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^